BERLIŃSKI POLONIJNY PORTAL INTERNETOWY
Get Adobe Flash player

Głosowanie za granicą
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r., w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec zostały utworzone dwa obwody głosowania:

 1.  Obwód głosowania nr 98, dla wyborców mających miejsce zamieszkania w Berlinie
  siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Ambasada RP w RFN, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
 2. Obwód głosowania nr 99, dla wyborców mających miejsce zamieszkania poza Berlinem, w krajach związkowych: Brandenburgia, Saksonia, Turyngia, Saksonia-Anhalt, Meklemburgia-Pomorze Przednie;siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Instytut Polski, Burgstr. 27, 10178 Berlin

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
  w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 •  zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia, wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.

 1. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl,bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w RFN:

 • telefonicznie: nr tel.: +49 (0) 30/ 22 313 20122 313 211; 22 313 227
 • e-mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl
 • pisemnie, na adres: Konsularabteilung der Botschaft der Republik Polen, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
 • ustnie, w siedzibie Wydziału Konsularnego: Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin
  w godzinach przyjęć interesantów:   poniedziałek, środa, piątek: godz. 9.00-14.00
  wtorek: 13.00-18.00
 • faksem, nr faksu: +49 (0) 30/ 22 313 212

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).
Obwodowa komisja wyborcza dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców osobę przedkładającą zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w RFN pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej – najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. (włącznie):

 • e-mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl
 •  pisemnie, na adres: Konsularabteilung der Botschaft der Republik PolenLassenstr. 19-21, 14193 Berlin
 • faksem, nr faksu: +49 (0) 30/22 313 212.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

Jowita Wencius
III Sekretarz
Wydział Konsularny
Ambasada RP w RFN
www.berlin.msz.gov.plwww.gov.pl/dyplomacja


Unique visitors to post: 0

Kalendarz
Sierpień  2020
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
WPEC is proudly sponsored by
True Media Concepts
 
Pogoda w BerlinieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!
Data powered by

 
dzienne wejścia
Pageviews: